Dydaktyka

Materiały do pobrania

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Ul. Batorego 64
96-100 Skierniewice

Poniższe publikacje zostały sfinansowane z projektu: "PROGRESSIO – projekt podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego poprzez utworzenie i uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej" Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER (zgodnie z umową nr POWR.05.03.00-00-0011/19-00/3737/2020/90) w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Podręcznik Symulacji Medycznej dla Studentów