O projekcie MCSM:

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PUSB

dowiedz się więcej
O projekcie MCSM:

Wyposażenie:

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PUSB

dowiedz się więcej
Wyposażenie:

Materiały do pobrania:

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PUSB

pobierz materiały dydaktyczne
Materiały do pobrania:

O projekcie MCSM:

O projekcie MCSM:

Wyposażenie:

Wyposażenie:

Materiały do pobrania:

Materiały do pobrania:

Centrum symulacji medycznej Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach zostało utworzone w ramach projektu: "PROGRESSIO – projekt podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego poprzez utworzenie i uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej" Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER (zgodnie z umową nr POWR.05.03.00-00-0011/19-00/3737/2020/90) w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.